35 Wojskowy Oddział Gospodarczy 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy BIP
35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Wojskowa Asysta Honorowa
GARNIZON KRAKÓW - ASYSTA HONOROWA


Komenda Garnizonu Kraków odpowiada za organizację i zabezpieczenie ceremonii pogrzebowej z udziałem wojskowej asysty honorowej w Garnizonie Kraków, obejmującym:
 • powiat bocheński
 • powiat brzeski
 • powiat dąbrowski
 • powiat chrzanowski
 • powiat gorlicki
 • powiat krakowski gminy: Zabierzów (obręb 018 Rząska) z wyłączeniem: Liszki, Czernichów
 • powiat limanowski
 • m. Kraków z wyłączeniem obrębu 47 Krowodrza
 • m. Nowy Sącz
 • m. Tarnów
 • powiat miechowski
 • powiat myślenicki
 • powiat nowosądecki
 • powiat olkuski
 • powiat proszowicki
 • powiat tarnowski
 • powiat wielicki


Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić: kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział bez pocztu sztandarowego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługi liturgicznej, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista.

Zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej asystę honorową wyznacza się na uroczystości pogrzebowe:
 • członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla państwa,
 • Dam i Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego,
 • kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski,
 • kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa,
 • żołnierzy w służbie czynnej,
 • byłych żołnierzy zawodowych,
 • szczególnie zasłużonych pracowników wojska.


W przypadku pierwszym (tj. członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla państwa), organizator uroczystości występuje z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej, w pozostałych przypadkach wniosek składa do Dowódcy Garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości.

W imieniu Dowódcy Garnizonu Kraków – Dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej w Garnizonie Kraków decyzję o przydzieleniu asysty honorowej oraz jej składzie (w zależności od posiadanych możliwości) podejmuje Komendant Garnizonu Kraków – Komendant 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego - ppłk Jacek KAHLA.
Wnioski o przydzielenie wojskowej asysty honorowej należy kierować na adres:

Komendant Garnizonu Kraków
Komendant 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
Rząska, ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków 50


do wiadomości:

Dowódca Garnizonu Kraków
Dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej
ul. Wrocławska 21
30-901 Kraków


Wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych do przydzielenia wojskowej asysty honorowej:
1) Wniosek o asystę wojskową (do pobrania).
2) Akt zgonu.
3) Legitymacja żołnierza zawodowego, legitymacja emeryta, kombatanta.
4) Decyzja lub legitymacja o przyznaniu odznaczeń państwowych.
(przy składaniu wniosku prosi się o podanie następujących informacji:imiona rodziców Zmarłego; data i miejsce urodzenia; PESEL)

Wnioskodawca starający się o udział wojskowej asysty honorowej jest zobowiązany do poinformowania Pomocnika ds. Ceremoniału Wojskowego o chęci wystąpienia z wnioskiem o udział wojskowej asysty honorowej, co najmniej 2 dni przed planowana uroczystością. Wnioski składane w przeddzień uroczystości pogrzebowej z uwagi na złożoność przedsięwzięć związanych z organizacją wojskowej asysty honorowej oraz zbyt krótki czas na realizację mogą zostać rozpatrzone odmownie.

Podejmując decyzję o przyznaniu wojskowej asysty honorowej Komendant Garnizonu może zasięgnąć opinii Instytutu Pamięci Narodowej.

Osoba starająca się o asystę wyżej wymienione dokumenty składa w Komendzie Garnizonu Kraków (Rząska, ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków 50) – fax: 261 13 51 15

Osobą odpowiedzialną za przyjęcie wniosku i organizację ceremonii pogrzebowej jest Pomocnik ds. Ceremoniału Wojskowego p. Marzena SOCHA (tel. 261 13 54 41, tel. kom. 601 051 798).

Decyzję o przydzieleniu orkiestry, sygnalisty i werblisty w uroczystości podejmuje Dowódca Garnizonu Warszawa (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa, fax: 261 873 259).

Ponadto, Komendant Garnizonu Kraków rozpatruje wnioski o przydzielenie miejsca w kwaterze wojskowej na Cmentarzu Batowickim. O zaświadczenie celem przyznania kwatery na cmentarzu Batowickim mogą starać się żołnierze / byli żołnierze (za życia) oraz rodziny zmarłych żołnierzy.

Wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych do przydzielenia miejsca w kwaterze wojskowej na Cmentarzu Batowickim:
1) Wniosek (do pobrania na stronie internetowej).
1) Legitymacja żołnierza zawodowego, legitymacja emeryta, kombatanta, książeczka wojskowa.
2) Dowód osobisty.
3) Akt zgonu – dotyczy rodzin zmarłych żołnierzy .
4) Życiorys lub odpis służby – w przypadku asysty honorowej


Formularze wniosku o przydzielenie wojskowej asysty honorowej oraz wniosku o przydzielenie miejsca na Cmentarzu Batowickim znajdują się w zakładce „Materiały do pobrania”.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych